Общи условия

Общите условия на Търговеца за пазаруване от сайта www.tarashoes.bg остават приложими и към Кампанията, като в случай на противоречие между Общите условия и Условията за участие в Кампанията, ще се прилагат Условията за участие в Кампанията.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.tarashoes.bg, които уреждат правилата за използването на сайта www.tarashoes.bg и електронния магазин, намиращ се в него.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Тара ЕООД, надлежно учредено съгласно действащото българско законодателство и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 112635550, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. Изгрев 13, тел: 0885 017 111, e-mail: office@tarashoes.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1 Търговец и/или www.tarashoes.bg и/или Tara Shoes означава ТАРА ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 112635550, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. Изгрев 13

3.2 Купувач и/или Клиентозначавафизическо лице на или над 16г., Ползвател на Сайта, което е сключило договор за покупко-продажба отразстояние през платформата за електронна търговия www.tarashoes.bg и което притежава качеството на потебител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3.3 Сайти/или Платформа означава домейнът www.tarashoes.bg и неговите поддомейни

3.4 Акаунт означавараздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация, включително лични данни относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.5 Поръчка означаваелектронен документ, представляващ комуникационна форма между www.tarashoes.bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на www.tarashoes.bg намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата

3.6 Договор означава сключения от разстояние договор между Търговеца и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.7. Ползвател означава физическо лице, навършило или на повече от 16 години, което ползва функционалностите на Сайта, в това число, но не само всеки Клиент на www.tarashoes.bg.

3.8. Съдържание означава всяко едно от изброените по-долу поотделно и/или заедно

- цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и/или използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

- съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към www.tarashoes.bg и/или Търговеца, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства; имащо връзка с Интернет;

- всякаква информация, предоставена по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на www.tarashoes.bg на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

- информацията, касаеща Клиентите и/или свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Търговецът има сключени под някаква форма партньорски договори;

- данни относно Търговеца.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

....... TO BE CONTINUED